contact

wir sind per mail ansprechbar über // you can reach us via email:
abc-leipzig [[ äättt ]] paranoici.org

den pgp-schlüssel erhält mensch mit einer leeren mail mit dem betreff “key” an // you can receive PGP-key if you send an empty email with subject “key” at:
abc-leipzig-sendkey [[  äättt ]] paranoici.org

fingerabdruck // fingerprint:
7CC6 CD66 1C60 383F 99D7
0EFE 54FB 3525 548D 26FD